Dla akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą Arkady Wrocławskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”), przy ul. Powstańców Śląskich numer 2-4 (kod pocztowy 53-333 Wrocław), posiadającej numer NIP: 897-16-76-684, REGON: 932831001, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130042, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, X piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 17.00.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.